شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان مرداد 96

شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان 96 (21 لغایت 24 مرداد ماه) 

فضای باز، بین سالن میلاد و سالن 38